Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

“תקופת קציר” היא תקופת החיים של קרן סיכון בה הקרן מתמקדת ב”קטיף” החברות שלה, או עוזרת להן לצמוח.