Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

תספורת היא מונח המתייחס להבדל באחוזים בין שווי של נכס מסויים בשוק לבין הערך של הנכס בו ניתן להשתמש כהלוואה. ההבדלים נובעים לאור השינויים החלים על מחירי השוק לאורך זמן, אשר ישפיעו על הערך שהמלווה יהיה חייב לעמוד בו בעת ההחזר.