Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

שלב הצמיחה הוא השלב השני במעגל הצמיחה של מוצר, התקופה בה מוצר מתקבל בשוק ומכירותיו והכנסותיו מתחילות לעלות לאחר שמקבל יותר ויותר הכרה בקרב הצרכנים, התעשייה והציבור הרחב.