Gross Margin

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

רווח גולמי הוא ההפרש בין ההכנסות לעלויות של מוצרים שנמכרו (COGS). הרווח הגולמי מוצג באחוזים, ומחושב כמחיר המכירה של פריט בניכוי עלות הסחורה שנמכרה. ככל שהרווח הגולמי גבוה יותר, כך החברה מחזיקה בהון רב יותר על כל מכירה, ואז היא יכולה להשתמש בו בכדי לשלם עלויות אחרות או לעמוד בהתחייבויות אחרות.