Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

גלובליזציה זהו מונח המתאר את תהליך התלות ההדדית של כלכלות, תרבויות ואוכלוסיות העולם המתאפשר לאור טיפוח סחר חופשי וחוצה גבולות. התהליך מתאר התפשטות של מוצרים, טכנולוגיה ומידע על פני מדינות ותרבויות שונות. הגלובליזציה מועילה לחברה ולתאגידים גדולים בעולם המערבי אך פוגעת בקבוצות מסוימות, תרבויות ועסקים קטנים ברחבי העולם.