חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מונח המתייחס למערכת של עקרונות, תקנים ונהלים על בסיסם נדרש לערוך דוחות כספיים ולדווח עליהם, במטרה לשפר את הבהירות, העקביות וההשוואות של המידע הפיננסי.