Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

ערך עתידי הוא ערך של נכס במועד ספציפי על בסיס קצב צמיחה משוער. נתון זה מסייע כדי להעריך כמה תהיה השקעה שנעשתה כיום בעתיד ועוזר למשקיעים בקבלת החלטות. הנתון צפוי להיות מושפע מגורמים נוספים שלא ניתנים לניבוי כגון אינפלציה, שישפיעו על שווי הנכס בעתיד.