Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מניות על בסיס דילול מלא הן המספר הכולל של המניות המשותפות של חברה שיונפקו ויהיו זמינות לסחר בשוק החופשי לאחר מימוש כל מקורות ההמרה האפשריים, כגון חוב להמרה ואופציות לרכישה.