Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

אחד מסוגי מנגנוני ההגנה מפני דילול אשר מבטיחים למשקיעים את הזכות לשמור על שווי האחזקות שלהם במניות מפני סבבים עתידיים. במצב זה המשקיע הוותיק מקבל מניות נוספות בהתבסס על המחיר למניה ששילם המשקיע החדש באותו סבב.