Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הקפאה היא פעולה המתקיימת כאשר בעלי מניות הרוב בחברה לוחצים על המיעוט למכור את מניותיהם. בתהליך זה ינסו בעלי מניות הרוב למנוע מהמיעוט לקבל החלטות בתוך החברה או לקבל דיבידנדים, דבר שלא מותיר להם ברירה אלא למכור את מניותיהם. פעולת ההקפאה עשויה להתלוות למיזוג או רכישה של תאגידים אשר משעים את זכויות ההצבעה של המיעוט.