Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מודל חינמי הוא מודל תמחור נפוץ בעולם הדיגיטלי שעל פיו מוצעים שירותים בסיסיים של מוצר כלשהו ללא עלות, ואילו שירותים מתקדמים יותר או תכונות נוספות המרחיבים את הפונקציונליות של המוצר מוצעים בתשלום.