Free Cash Flow

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

תזרים מזומנים חופשי (FCF) נתון המייצג את המזומנים שחברה מייצרת לאחר שאלה מימנו את שימור נכסיה והרחבתם. כמו כן, תזרים המזומנים החופשי מייצג את המזומנים העומדים לרשות החברה להחזר נושים או לתשלום דיבידנדים וריבית. נתון זה הוא מדד לרווחיות החברה, ומאפשר לחברה לקפוץ על הזדמנויות עסקיות חדשות שיציפו ערך לבעליה. תזרים המזומנים מחושב כרווח הנקי בתוספת הפחת, פחות השינוי בהון החוזר ועלויות ההון.