Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

טכנולוגיה פיננסית מתייחסת לטכנולוגיות מודרניות המספקות שירותים פיננסיים אוטומטיים משופרים לעסקים.