Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

דוחות כספיים הם ניירת ורישומים כתובים של פעילויות פיננסיות של העסק.