Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

ערך נקוב הוא הערך הנומינלי של נייר ערך, כפי שהוגדר על ידי המנפיק שלו. זו היא גם העלות המקורית של מניה.