Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

השקעת כסף על משהו, לעתים קרובות כאשר מדובר בתקציבים.