Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

אירוע יציאה פירושו מכירה או העברה של מניות של מניות החברה בשינוי עסקת שליטה, הנפקה ציבורית ראשונית, פירוק החברה וכו ‘.