Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סיכום מנהלים הוא החלק הראשון בתוכנית עסקית המכסה את עיקרי כל הסעיפים האחרים, ונחשב לחשוב ביותר. בדרך כלל יכלול 2-4 עמודים, ונכתב לרוב לאחר סיום התוכנית כולה.