Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

שער חליפין הוא שווי המטבע של מדינה אחת מול המטבע של מדינה או אזור כלכלי אחרים.