Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מושג משפטי המתאר מצב בו צד שלישי מוסכם מחזיק בכסף עבור שני הצדדים המנהלים עסקה.