Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

טכנולוגיית חינוך היא לרוב תוכנות ופיתוחים שנועדו לשפר את לימוד המורים בכיתות ואת תוצאות הלמידה של התלמידים ומכסה את כל תחומי החדשנות בחינוך.