Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

EBITDA הן ראשי התיבות של: רווחים לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות, ולמעשה זהו מדד המשמש להערכת ביצועי חברות.