Double Trigger Acceleration

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

האצת אופציות או הבשלה של מניות בהתבסס על התרחשותם של שני אירועים שונים. כל אירוע הוא “טריגר”, ואם שני האירועים מתרחשים, התופעה תיחשב כטריגר כפול