Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

דיבידנד הוא חלק יחסי מהרווחים שחברה משלמת לבעלי מניותיה. תשואת הדיבידנד היא הדיבידנד השנתי למניה מחולק במחיר המניה