Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

המנהל בדרגה הגבוהה ביותר בחברה מקבוצות מועצת המנהלים, השולט בה ומקבל החלטות לגבי אופן ניהולה.