Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

ירידה באחוז הבעלות הקיים של בעלי מניות בחברה, לאחר שהחברה מנפיקה מניות חדשות. זה יכול לקרות גם כאשר בעלי אופציות למניות מממשות את האופציות שלהם.