Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

אירוע שנעשה לצורך הצבת חברה כהזדמנות השקעה והצגה למשקיעים. זה מצב בו היזם לוקח את הבמה לטובת הצגת החברה שלו כהשקעה.