Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

תזרים עסקות הוא מונח שמשמש משקיעים ובעלי הון סיכון בכדי לתאר את התעריף בו מתקבלות הצעות עסקיות. תזרים זה עוזר לציין האם העסק טוב או לא.