Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

משתמשים פעילים יומיים הוא מונח המתאר מספר כולל של משתמשים העוסקים בפלטפורמה אפליקטיבית או מקוונת ביום נתון. מספר זה נמדד בצורה עקבית והעסק הוא שקובע מהי הפעולה שתחשיב את המשתמש כפעיל בפלטפורמה.