Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

תאריך הנפקה הוא תאריך תחילת המסחר של מניה חדשה שהונפקה לציבור.