CTA - Call To Action

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

קריאה לפעולה (או Call to action) היא מונח שמתייחס לפריט הקורא למשתמש לבצע פעולה הרצויה ע”י המתכנן שלה. בהקשר שיווקי, קריאה לפעולה בד”כ משמשת להעברת לקוח בין שלבים במשפך רכישת הלקוח (Customer Acquisition Funnel). קריאה לפעולה יכולה להתבטא במסר שיווקי, בכפתור בממשק המשתמש, באימייל ייעודי וכד’.