Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מבנה עלויות מגדיר את העלויות הקבועות והמשתנות של החברה. עלויות קבועות נשמרות לאורך זמן באותה רמה באופן יחסי, וביניהן נמנות שכירות, ריבית לחוב, מיסים וכד’. העלויות המשתנות תנודתיות יותר בהתאם למצב הייצור, למצב השוק וכד’, וביניהן נמנות עלויות שכר עובדים, עלויות חומרי גלם, עלויות שיווק וכד’. מבנה העלויות יכול להשתנות בהתאם לצרכי העסק, כדוגמת פתיחת קו חדש למוצרים או שירותים, הקמת יחידות עסקיות חדשות וכד’.