Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

עלות מכר היא עלות הייצור והמכירה של מוצרי החברה בתקופה מסוימת של זמן, ומחושבת באופן הבא: המלאי בתחילת התקופה המחושבת ועוד הוצאות על ציוד, שכר עובדים, שכירויות שונות והוצאות עסקיות נוספות פחות המלאי בסוף התקופה המחושבת.