Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הנחת המרה (Conversion Discount) היא סעיף באגרת חוב שניתן להמירה למניה בחברה המנפיקה, ובמסגרתו בעלי האג”ח יוכלו להמיר את האגרת במניה במחיר הנמוך מהמחיר הנקוב עבורה.