Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

ספר רשומות החברה (Company Records Book) מאגד בתוכו את כלל המסמכים הפיננסיים, המשפטיים והרשמיים של החברה, על מנת לארגן ולשקף בצורה מסודרת את אופן התנהלות החברה בהתאם לחוקים ולתקנות במדינה בה היא פועלת. ספר זה כולל מסמכי הקמת חברה, תקנות פנים חברתיות, חוזי עובדים, הסכמי מניות שונים ועוד.