Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

תקופת ההתחייבות בקרן הון היא התקופה שבמהלכה מנהל הקרן מבצע השקעות בנכסים באמצעות ההון שגויס לקרן במהלך תקופת שיווק הקרן שקדמה לתקופת ההתחייבות. בדרך כלל, תקופת ההתחייבות נמשכת בין 4 ל-6 שנים מהסגירה הראשונית של ההון שהושקע בקרן, ומסתיימת בהפסקת ביצוע ההשקעות ע”י מנהל הקרן, ולאחר מכן הנזלת ההון המושקע.