Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סגירה (Closing) היא תהליך השלמת העסקה בין שני צדדים, ולרוב נעשה במונח זה שימוש בהקשר של תאריך בו תושלם העסקה. לרוב, לסעיף הסגירה בהסכם בין שני הצדדים קיימים סייגים שנועדו להבטיח את השלמת השירותים המפורטים בהסכם ע”י נותן השירות לאחר הסגירה, כדוגמת תת סעיף Holdback שבמסגרתו חלק מהסכום המוסכם משולם בתקופה שלאחר הסגירה, כדי להבטיח פעולות אוחרות מסוימות ע”י נותן השירות.