Change in Control

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

שינוי בשליטה על החברה או על ניהולה, שנובע מרכישת רוב מניות החברה ע”י אדם או גוף מסוים, שינוי במבנה הוועד המנהל של החברה שמשקף ריכוז כוח הצבעה בידי אדם או גוף מסוים, וכד’. בחוזה אחזקת מניות בחברה, סעיף שינוי בשליטה מתייחס לפעולות שבעל המניות יכול לנקוט במקרה של שינוי בשליטה: סיום החוזה, תשלום לבעל המניות וכד’.