Cashflow

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

תזרים המזומנים מודד כמה מזומנים חברה לוקחת לעומת כמה היא מוציאה. יותר מזומנים שנכנסים מאשר יציאה פירושו שתזרים המזומנים חיובי. אם ההפך הוא הנכון, תזרים המזומנים שלילי. עסק נחשב לבריא כאשר תזרים המזומנים שלו חיובי למשך זמן ממושך. אולם גם עסקים רווחיים יכולים לחוות תקופות קצרות של תזרים מזומנים שלילי. כאשר לעסק יש תזרים מזומנים שלילי לפרק זמן ממושך, הוא בדרך כלל הופך לחדלות פירעון וייתכן שיהיה עליו להכריז על פשיטת רגל. בנקים בוחנים את תזרים המזומנים כדי להחליט כמה כסף הם מוכנים להלוות לחברה. הם מחשבים EBITDA (רווחים לפני ניכוי ריבית, מיסים, פחת והפחתות) למדידת מזומנים שנכנסים ואז מנכים את כל תשלומי החוב החוזיים של קרן וריבית (מזומנים שהוחזקו) לקביעת תזרים המזומנים נטו