Carveout

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

פעולה זו ננקטת ע”י חברה במטרה למכור באופן מלא או חלקי לציבור את אחזקותיה בחברת בת או ביחידה עסקית תחתיה. בדרך כלל, חברות נוקטות בפעולה זו על מנת לגייס הון כנגד יחידות עסקיות שאינן בליבת הערך הייחודי שהן מציעות ללקוחות.