Carried Interest

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מושג זה משקף אחוז מהרווחים נטו של קרן הון מסוימת המשולם לשותף או שותפים בקרן, המנהלים את הקרן ומשקיעים חלק קטן מההון הראשוני שלה. אחוז זה מסוכם בין השותפים בקרן לבין המשקיעים שלה מאחר שמדובר באחוז מהתשואה על כספם של המשקיעים, ויכול להשתנות בהתאם לביצועי הקרן.