Capitalization Table

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

טבלת הון (Capitalization Table) מתעדת את חלוקת המניות בין המשקיעים בחברה, ומתעדכנת על בסיס קבוע בהתאם לפעולות מימון המתבצעות ע”י החברה. טבלה זו חשובה לקבלת החלטות מימון החברה ולהערכת שווי החברה.