Capital

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הון מתייחס לנכסים השייכים לחברה ומשמשים כמשאבים לפעילותה. נכסים אלו יכולים להיות נכסים פיזיים, כגון מכונות, נדל”ן למפעלים ולאחסון וכד’, או נכסים פיננסיים למימון פעילות החברה, כגון מזומן ונכסים פיננסיים סחירים נוספים. גיוס נכסים פיננסיים למימון פעילות החברה יכול להתבצע גם ע”י נטילת חוב או ע”י הנפקת מניות החברה.