Capital Call

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

קריאה להון (Capital Call) מתייחסת למשיכת כספי השקעה ממשקיעים לפי בקשת הקרן מולה נחתם הסכם ההשקעה, לרוב קרנות הון פרטי והון סיכון. באופן מימון זה, כספי ההשקעה אינם נמשכים עד לבקשת הקרן, והמשקיעים יכולים להפנות אותם בינתיים לערוצי השקעה אחרים ולראות מהם תשואות בהתאם. כאשר מבצעת הקרן קריאה להון, לרוב כאשר עולה הזדמנות להשקעה, ניתן למשקיעים חלון זמן מוגדר מראש להעביר את כספי ההשקעה לקרן.