Burn Rate

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מתאר את הקצב בו מכלה חברת סטרט-אפ את המשאבים ההוניים שגייסה מהמשקיעים. בשונה מדוחות רווח והפסד שנבחנים אחת לרבעון, Burn Rate בסיסי כולל את כל ההוצאות החודשיות הקבועות: משכורות, שכר דירה, טלפון, ארנונה, חשמל וכו’.