Bear Hug

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הוא הצעה שמציעה חברה אחת לקנות מניות של חברה אחרת במחיר גבוה בהרבה למניה ממה שאותה חברה שווה בשוק. זו אסטרטגיית רכישה שמשתמשים בה לפעמים בחברות כאשר יש ספק כי הנהלת חברת היעד או בעלי המניות שלה מוכנים למכור.