Bankruptcy

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מתאר תהליך משפטי של עסק שאינו מסוגל עוד להחזיר את החובות המוטלת על ידי החברה. התהליך נועד להשתחרר מחובות