Balance sheet

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מאזן הוא דוח כספי המדווח על נכסי החברה, ההתחייבויות וההון העצמי בנקודת זמן מסוימת, ומספק בסיס לחישוב שיעורי התשואה ולהערכת מבנה ההון שלה. זוהי דוח כספי שמספק תמונת מצב של מה שבעלות חברה וחייבה, כמו גם את הסכום שהשקיעו בעלי המניות