Amortization

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הפחתה היא טכניקה חשבונאית המשמשת להפחתה מעת לעת של הערך בספרים של הלוואה או נכס בלתי מוחשי בפרק זמן מוגדר. המונח “הפחתה” יכול להתייחס לשני מצבים. ראשית, הפחתות משמשות בתהליך פירעון החובות באמצעות תשלומי קרן וריבית רגילים לאורך זמן. לוח הזמנים להפחתה משמש להפחתת היתרה הנוכחית על הלוואה, למשל משכנתא או הלוואת רכב, באמצעות תשלומי תשלום. שנית, הפחתות יכולות להתייחס גם לפיזור הוצאות הון הקשורות בנכסים בלתי מוחשיים לאורך זמן מסוים – בדרך כלל לאורך אורך החיים השימושיים של הנכס – לצורך חשבונאות ומיסוי.