Alpha Test

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

בדיקת אלפא היא בדיקה ראשונית פנימית של מוצר לפני תהליך ייצור במטרה לזהות את כל הבעיות והליקויים בו לפני היציאה אל השוק.